moon_camp

Súprava materiálov pre kozmické lode

Stručný opis: Žiaci môžu použiť súpravu materiálov pre kozmické lode ESA na experimentálne skúmanie rôznych materiálov. Súbor piatich aktivít umožňuje žiakom oboznámiť sa s vlastnosťami rôznych materiálov, porovnávať a zoskupovať každodenné materiály na základe: elektrickej vodivosti, tepelnej vodivosti, hmotnosti, magnetizmu a odolnosti voči nárazom. Žiaci sa zamyslia nad tým, ktoré materiály sú najvhodnejšie na [...]

Hore hore hore! Postavte a vypustite vlastnú raketu

Stručný opis: V tomto súbore štyroch skupinových aktivít žiaci postavia tri rôzne rakety. Prvá je jednoduchá papierová raketa poháňaná fúkaním do slamky, druhá je zložitejšia papierová raketa poháňaná stláčaním fľaše s vodou a tretia je chemická raketa. Žiaci vypustia svoje rakety, aby preskúmali [...]

Mesačný rover - Stavba rovera na solárny pohon

Stručný opis: V tejto aktivite študenti porovnajú výhody a nevýhody obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov energie a preštudujú jednoduché elektrické obvody. Na základe kontextu Mesiaca žiaci zostavia malý motor a solárny článok. Určia tiež hlavné vlastnosti, ktoré musí mať ich vozítko, aby mohlo ísť [...]