moon_camp

Súprava materiálov pre kozmické lode

Stručný opis: Žiaci môžu použiť súpravu materiálov pre kozmické lode ESA na experimentálne skúmanie rôznych materiálov. Súbor piatich aktivít umožňuje žiakom oboznámiť sa s vlastnosťami rôznych materiálov, porovnávať a zoskupovať každodenné materiály na základe: elektrickej vodivosti, tepelnej vodivosti, hmotnosti, magnetizmu a odolnosti voči nárazom. Žiaci sa zamyslia nad tým, ktoré materiály sú najvhodnejšie na [...]

Hore hore hore! Postavte a vypustite vlastnú raketu

Stručný opis: V tomto súbore štyroch skupinových aktivít žiaci postavia tri rôzne rakety. Prvá je jednoduchá papierová raketa poháňaná fúkaním do slamky, druhá je zložitejšia papierová raketa poháňaná stláčaním fľaše s vodou a tretia je chemická raketa. Žiaci vypustia svoje rakety, aby preskúmali [...]

Energia z vody - Ako vyrábať kyslík a vodík na Mesiaci

Stručný opis: V tomto súbore troch aktivít sa žiaci oboznámia s elektrochémiou. V prvej aktivite zostavia voltaickú hromadu - jednoduchú batériu. Tento vynález znamenal začiatok elektrochémie. Potom sa žiaci budú venovať elektrolýze. Elektrolýza využíva elektrický prúd na rozdelenie vody na jej zložky: vodík a kyslík. Tieto produkty sa môžu [...]

Pristátie na Mesiaci - Plánovanie a konštrukcia lunárneho modulu

Stručný opis: V tomto súbore aktivít budú žiaci plánovať, navrhovať a stavať pristávací modul, ktorý zabezpečí prežitie posádky (v podobe vajíčka-nauta), ktorá pristane na Mesiaci. Budú skúmať, ktoré faktory by sa mali zohľadniť pri pristátí na Mesiaci v porovnaní s pristátím na Zemi. Pri navrhovaní [...]

3... 2...1... Odlet! - Postavte si vlastnú papierovú raketu

Stručný opis: V tomto súbore 3 aktivít si žiaci navrhnú a zostavia vlastné papierové rakety a vypustia ich. Naučia sa, čo je potrebné, aby bola raketa stabilná, a vypočítajú trajektóriu a rýchlosť rakety. Dozvedia sa o rýchlosti potrebnej na opustenie Zeme v [...]

Energia zo slnečného svetla - Napájanie vesmírneho výskumu slnečnou energiou

Stručný opis: V tomto súbore aktivít sa študenti oboznámia s dvoma pojmami, ktoré ovplyvňujú konštrukciu solárnych panelov pre vesmírne misie: inverzný kvadratický zákon a uhol dopadu. Študenti vykonajú dva jednoduché výskumy s použitím fotovoltaického článku (solárneho článku) a zdroja svetla. Najskôr zmerajú, ako sa energia vyrobená zo slnečného článku [...]

Mesačný rover - Stavba rovera na solárny pohon

Stručný opis: V tejto aktivite študenti porovnajú výhody a nevýhody obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov energie a preštudujú jednoduché elektrické obvody. Na základe kontextu Mesiaca žiaci zostavia malý motor a solárny článok. Určia tiež hlavné vlastnosti, ktoré musí mať ich vozítko, aby mohlo ísť [...]